KONJUNKTUUR
  
   

Väljaanne KONJUNKTUUR annab iga kvartali alguses operatiivse ülevaate Eesti majandusolukorrast ja prognoosi järgnevaks 6 kuuks. Väljaannet kasutavad oma töös riigi- ja valitsusasutused, pangad, ettevõtete juhid ning analüütikud.

Kord kvartalis ilmuv väljaanne sisaldab järgmist informatsiooni:

 • Eesti majandusolukord lõppenud kvartalil ja prognoos eelseisvaks 6 kuuks. Ülevaade baseerub Eesti juhtivate majandusekspertide (20 parimat spetsialisti majanduse erinevatest vald-kondadest) koondprognoosil. Tähele¬panu all on kõik olulised majandusindikaatorid: majanduse üldolukord, inflatsioonitase, pangalaenu intressi¬määrad, aktsiahinnad, väliskaubanduse areng, investeeringute olukord, eratarbimine.
 • Tööstus-, ehitus-, kaubandus-, teenindussektori ärikonjunktuuri prog¬noos järgmiseks 3-6 kuuks (nn äribaromeetrid). Ülevaate aluseks on ligi 1000 ettevõtte tippjuhi igakuised hinnangud ja prognoosid oma ettevõtte olukorra kohta (nõudlus, toodangu maht, tellimuste portfell, tööjõud, arengut takistavad tegurid). Erinevate ärisektorite kindlustunne Eestis ja Euroopa Liidus.
 • Tarbijate kindlustunde analüüs ja prognoos. Tarbijate hinnang oma majanduslikule olukorrale ning ootused Eesti ja oma pere majandusolukorra muutustele järgneva 12 kuu jooksul. Tarbijad prognoosivad tööturu olukorda, inflatsiooni, püsikaupade ostusid, säästukäitumist, pere rahanduslikku olukorda. Põhineb 800 elaniku igakuisel küsitlusel nn tarbijabaromeetril.
 • Tähtsamad majandusnäitajad aastatel 1993-2020 ja prognoos 2021. aastaks. Lühiülevaade Eesti majanduse arengust 19 indikaatori lõikes (sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, kaupade ja teenuste eksport-import, tööhõive, palk ja elanike sissetulekud, tööstustoodangu ja jaemüügi mahuindeksid, pankade koondlaenuportfell aasta lõpul jne.).
 • Olulisemate majandusindikaatorite pikaajaline prognoos aastateks 2021-2023
 • Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime reitingud 2021. aastal
 • Ülevaated varimajanduse levikust Eestis (ümbrikupalgad, illegaalse alkoholi ja tubakatoodete turg)
 • Toidukaupade hinnatrendid Eestis. Toidukorvi maksumuse kvartaalne muutus ja prognoos järgmiseks 3 kuuks
 • Lühikokkuvõtted erinevatest EKI uuringutest aktuaalsetel teemadel ( Covid- 19 mõju Eesti ettevõtetele, Eesti alkoholiturg ja tarbimine, piiriülesed ostud Lätist, kalatarbimine Eestis jne)

   

Ilmumise sagedus: 4 korda aastas (jaanuar, aprill, juuli, oktoober) 
Väljaanne on elektrooniline (pdf)
Eestikeelne ~ 70 lk.

Väljaandega on võimalik tutvuda Konjunktuur_nr_3_(214)_2020.pdf

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid