KONJUNKTUURIBAROMEETRID EESTI MAJANDUSSEKTORITE LÕIKES
 

Konjunktuuribaromeetrite indikaatorite saldode sesoonselt silumata aegread Exceli failidena.
Andmed avaldatakse hiljemalt iga kuu 25. kuupäeval.
refresh

» Tööstusbaromeeter
» Ehitusbaromeeter
» Kaubandusbaromeeter
» Teenindusbaromeeter
» Tarbijabaromeeter

Konjunktuuribaromeetrite kindlustundeindikaatorite ja majandususaldusindeksi
sesoonselt silutud aegread Exceli failina.
Andmed avaldame kooskõlas Euroopa Komisjoni kodulehel oleva avaldamisgraafikuga.

» Majandususaldusindeks

Kindlustunde indikaator on Euroopa Komisjoni poolt kasutatav baromeetri sünteesindikaator.
Saldod näitavad positiivsete ja negatiivsete vastuste protsentide vahet.

NÄIDE
Küsimus: Hinnang praegusele ärikonjunktuurile
Vastuste jagunemine: hea 34%, rahuldav 46%, halb 20%
Saldo: 34-20=14

Konjunktuuribaromeetrite koostamise metoodika